Όροι Χρήσης & Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο χρήστης και επισκέπτης, της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.radicals.gr οφείλει να διαβάσει με επιμέλεια τους παρόντες όρους πριν από τη χρήση και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των παρεχομένων υπηρεσιών, εάν δεν συμφωνεί με αυτούς.

To www.radicals.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους και γι’ αυτό ο χρήστης και επισκέπτης, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει για τυχόν αλλαγές καθώς η τυχόν χρήση μετά την αλλαγή των όρων συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών του  www.radicals.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων που ισχύουν για το σύνολο των περιεχομένων στον ιστότοπο,  σελίδων, εικόνων, αρχείων και φωτογραφιών.

Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, διανομή, μετάφραση, αντιγραφή, φόρτωση, με κάθε είδους μέσο και τρόπο, τμηματικώς ή περιληπτικώς του περιεχομένου του www.radicals.gr, χωρίς την προηγούμενη άδεια του, απαγορεύονται ρητώς.

Εξαιρούνται οι χρήσεις: α) αναπαραγωγής και αναδημοσίευσης που γίνονται με τη χρήση παραπομπών σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης  β) η αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου, για προσωπική χρήση. Στις περιοριστικώς αναφερόμενες αυτές εξαιρέσεις, εξακολουθεί να συντρέχει η υποχρέωση αναφοράς πηγής, η απαγόρευση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και η διατήρηση απάντων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.radicals.gr αποτελούν το σύνολο του περιεχομένου του, όπως κείμενα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιθέτως, όσα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν σήματα τρίτων εταιριών, οργανισμών ή ενώσεων, αποτελούν πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία εκείνων, και μόνον εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

To www.radicals.gr αποποιείται κάθε ευθύνη -και από αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους επισκέπτες και χρήστες από τη χρήση αυτού. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποκατάσταση θετικής ή αποθετικής ζημίας χρηστών ή επισκεπτών ή τρίτων του διαδικτυακού τόπου που συνδέεται me την ομαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία του www.radicals.gr ή την ενδεχόμενη αδυναμία παροχής υπηρεσιών τρίτων που διατίθενται δια του www.radicals.gr.

Ακολούθως, το www.radicals.gr δεν εγγυάται πως η λειτουργία του και των παρόχων του θα είναι συνεχής και άνευ σφάλματος, απαλλαγμένη από ιούς και συναφή βλαπτικά αντικείμενα. Ωστόσο,  το www.radicals.gr θα προσπαθεί πάντοτε ώστε το σύνολο του περιεχόμενου του να είναι ασφαλές για το χρήστη και τον επισκέπτη.

Αντιστοίχως, το www.radicals.gr αποποιείται κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, την πληρότητα , την ποιότητα, το περιεχόμενο, της προστασία της πνευματικής/ βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω των σελίδων αυτών δια hyperlinks ή banners, οι οποίοι είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή επισκεπτών τους ή τρίτων.
Οι ως άνω όροι είναι ελευθέρως τροποποιήσιμοι οποτεδήποτε από το www.radicals.gr, με απλή ανακοίνωσή τους δια των σελίδων του. Διέπονται δε από το ελληνικό δίκαιο, ενώ τα Δικαστήρια της Αθήνας ορίζονται ως αρμόδια για οιαδήποτε διαφορά.

Για την εγγραφή στο newsletter του www.radicals.gr ζητείται μονάχα η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ή επισκέπτη. Αντιστοίχως, για την ιδιωτική επικοινωνία με το διαδικτυακό τόπο απαιτείται επιπροσθέτως το ονοματέπωνυμό του. Ο διαδικτυακός ιστότοπος τηρεί τη νομοθεσία, εθνική (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει κλπ) και κοινοτική, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία που ως ανωτέρω δηλώνονται και τηρούνται καθώς και τυχόν άλλα, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο, εκτός από τις χρήσεις που αφορούν την εκπλήρωση των κειμένων όρων και υποχρεώσεων, την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και την ευχερή επικοινωνία του www.radicals.gr και των επισκεπτών/χρηστών αυτού.

Μονάχα στην περίπτωση όπου υπάρχει ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ή/και απαιτηθεί από το νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή/και από άλλη κρατική αρχή μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση των στοιχείων των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών/ επισκεπτών μπορούν να γνωστοποιηθούν οι σχετικές προσωπικές πληροφορίες. Μέσω της επικοινωνίας δια του  www.radicals. gr, οι χρήστες/ επισκέπτες μπορούν ανά πάσα στιγμή ευχερώς και δωρεάν, να διαγράψουν τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από το διαδικτυακό ιστότοπο.

Το www.radicals. gr αποποιείται κάθε ευθύνης για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διαφημιζομένων σε αυτό ή των τρίτων στους οποίους γίνονται παραπομπές δια αυτού.